Hvepseredens læreplaner
Publiceret den 8. marts 2013

1. Sprog

Sprog

Loven:

Målene er:

* at børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter

* at børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer

* at børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den sproglige skriftverden, herunder bogstaver og tal

* at børn har adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler, herunder have mulighed for at arbejde med computere

Herning Kommunes mål:

Målet er:

* at give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem leg og dagligdags aktiviteter

* at udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler

* at støtte og udvikle børns interesse og nysgerrighed for tegn og symboler, bogstaver og tal, rim, remser og rytmer

Derfor vil vi Hvepsereden:

- Sprog og læsestrategi implementeres

- At udvikle barnets sprog og sprogforståelse gennem samvær, oplevelser, leg, rim og remser, fortællinger, planlagte og ikke planlagte aktiviteter i hverdagen.

- Udvikle børnenes skriftsprog

- Være gode rollemodeller

Tiltag:

 

- Sætte sprogstimulerende materialer frem

- Tilbyde sprogvurdering

- Støtte børnene i at bruge sproget i løsning af konflikter.

- Som rollemodeller vil vi vise børnene, hvordan dialogen er vejen frem til at få opfyldt behov, vise respekt for hinanden og til at løse konflikter.

- God og sober omgangstone for børn og voksne.

- Lave sproggrupper

- Bruge E-tavle

- Sætte ord på handlinger og praktiske gøremål

- Vi tilstræber i samlinger at bruge forskellige sprogmaterialer og aktiviteter.

 

Tegn:

 

- Børnene kopierer de voksne.

- Børnene nævner de forskellige bogstaver.

- Børn der forsøger at løse konflikter med ord.

- Børn der leger med sproget, både på eget initiativ og på opfordring fra voksne.

- Børnene synger og danser på eget initiativ.

- Lyst til at fortælle.

2. Sociale kompetencer

Sociale kompetencer :

Loven:

Målene er:

* at børnene skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til

* at børn skal have oplevelse af tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri samt synlig og usynlig udskilning

* at børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser

Herning Kommune

Målet er:

* at sikre, at børnene anerkendes og respekteres, som de personer, de er, og at de oplever at høre til

Derfor vil vi Hvepsereden:

- Give børnene mulighed for at udtrykke empati og respekt for hinanden.

- Lære børnene at sætte grænser for sig selv på en hensigtsmæssig måde.

- Respektere og anerkende børnene som de er.

- Forsøge at få børnene til at etablere sociale relationer på tværs af alder og køn.

- Forsøge at støtte og videreudvikle børnenes færdigheder i forhold til at samarbejde og indgå i sociale relationer

- Sætte ekstra fokus på at inkludere børn med specielle behov

 

 

Tiltag:

- Bruge pædagogisk idræt som en metode i hverdagen.

- Vi vil snakke med børnene om, hvordan de handlinger de foretager sig opleves af andre.

- Vi vil guide og støtte børnene i de konflikter der opstår.

- Vi vil gøre brug af det forskellige ”trin for trin” materiale, som vi vil integrere i hverdagen samt gennemføre planlagte og strukturerede lektioner.

- Vi vil sætte ord på børnenes positive handlemønstre, når de viser omsorg overfor hinanden.

- Vi vil tilbyde børnene forskellige lege, hvor de skal samarbejde

- Vi vil skabe nogle rammer, som kan rumme børn med specielle behov

- Vi vil ??????????Opkvalificere personalet på området med

 

Tegn :

- Bliver der færre konflikter børnene imellem?

- Bliver børnene bedre til at sætte ord på deres følelser?

- Bliver børnene bedre til verbalt at sige fra på en hensigtsmæssig måde?

- Finder børnene nye legerelationer?

- Bliver børnene bedre til at opsøge nye legerelationer og invitere andre børn med i deres leg.

- Bliver børnene bedre til at se andre børns behov.

3. Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Loven:

Målene er:

* at børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at udvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer

* at børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske, sociale og kulturelle verden gennem alle sanser

* at børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egen og andres kropslighed.

Herning Kommunes mål er:

 

* at bidrage til, at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæden ved at være i bevægelse

* at medvirke til, at børnenes fysiske sundhed fremmes, med fokus blandt andet på ernæring, hygiejne og bevægelse

* at give mulighed for, at børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden

Derfor vil vi i Hvepsereden:

- Lære børnene færdigheder igennem motoriske aktiviteter

- Skabe glæde igennem bevægelse

- Tilstræbe at børnene får erfaringer med kroppens brug og muligheder

- Skabe muligheder for at børnene har en god grundform

- Sætte fokus på sundhed og hygiejne

- Tilstræbe at barnet bliver bevidst om sine sanser.

Tiltag:

- Bruge pædagogisk idræt som en metode i hverdagen.

- At børnene for forståelse for egen krop og formåen

- Integrere børneboksen i dagligdagen

- Udfordre børnene på deres fysiske formåen

- Inddrage aktiviteter fra ”Rend og hop” og ”Hej skal vi lege”.

- At barnet sættes i situationer, hvor sanserne udfordres.

 

Tegn:

 

- Mindre aktive børn søger større fysisk udfoldelse

- At børnene selv tager initiativ til fysisk udfoldelser

- Børn i motorisk udvikling og god fysisk form

- Børn er bevidst om sundhed og hygiejne

- Glade børn der gerne vil bevæge sig

- Børnene kan benævne flere kropsdele, samt gøre brug af sine sanser

4. Barnets alsidige personlige udvikling - tilegnelse af personlige kompetencer

Barnets alsidige personlige udvikling

Loven:

Målene er:

* at børnene i dagtilbud skal kunne opleve mange relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

* at der skal gives plads til det sociale og kulturelle liv i dagtilbuddene til, at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer.

* at dagtilbuddene skal give mulighed for, at det sociale liv opleves af børnene som værdifulde deltagere i et fællesskab

Herning Kommune:

Målet er:

* at give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige, stærke og alsidige personer

* at skabe grundlag for, at børnene udvikler deres selvbevidsthed og selverkendelse med viden om egne stærke sider og udviklingsmuligheder

* at hjælpe børnene med at formulere egne behov og grænser konstruktivt og lære dem at respektere og anerkende andres behov

* at medvirke til, at barnet udvikler selvfølelse og selvtillid. Der skal således være fokus både på barnets væren og kunnen

* aktivt at indgå i relationer med barnet på en måde, så barnets identitetsudvikling fremmes, og således at barnets udviklingsmuligheder får optimale vilkår

Derfor vil vi i Hvepsereden:

 

- Give børnene mulighed for at opleve sig selv som vellidt og værdsat.

- Skabe grundlag for at børnene udvikler deres selvværd: blive bevidst om egne og andres grænser - sige til og fra, tackle mange forskellige følelser, mærke egne følelser

- Give børnene mulighed for at indgå i større sociale sammenhænge

- Gøre børnene selvhjulpne

- Lære børnene om hinandens forskelligheder

 

 

Tiltag:

 

- Når barnet modtages om morgenen er det vigtigt at det bliver set og føler sig velkommen.

- Vi bruger barnets navn, bl.a. når det afleveres og hentes.

- Vi er nærværende og giver barnet fysisk kontakt, hvis der er behov

- Vi er sammen med børnene i børnehøjde

- Vi vil møde barnet med positive forventninger

- Vi vil bruge Jeg-sprog

- Vi vil sætte ord på børnenes følelser

- Vi vil forsøge at forstå børnenes følelser

- Vi vil støtte børnene i at turde stå frem i forskellige sammenhænge

- Vi vil bruge pædagogisk idræt som en metode i hverdagen

- Vi vil støtte børnene i at løse konflikter

- Vi vil give rum og tid til, at børnene øver sig i, at tage deres eget tøj af og på, samt at holde orden på deres rum

- Vi vil lære børnene at acceptere og respektere hinanden

 

Tegn:

 

- Barnet er glad for at komme i Hvepsereden og virker tryg

- Børnene sætter ord på egne og andres følelser

- Børnene begynder at lytte til hinanden

- Børnene bruger dialogen i forskellige konfliktsituationer

- At flere børn selv vælger at stå frem i forskellige sociale sammenhænge

- At børnene selv begynder at løse konflikter

- Børnene udviser mere selvhjulpenhed i af- og påklædningssituationer5. Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Loven:

Målene er:

* at børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturborgere og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøver sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer

* at børn skal have lejlighed til deltagelse i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Herning Kommunes mål er:

* at børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer

* at børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende og kreative aktiviteter

* at børnene får mulighed for at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud

* at alle børn indføres i dansk kultur og får kendskab til andre kulturer

 

Derfor vil vi i Hvepsereden:

 

- Lære børnene om den danske kultur og dens traditioner

- Give børnene indblik i andre landes kultur, sprog og vaner og respekt deraf

- Give børnene mulighed for at stifte bekendtskab med musik, litteratur, kunst og it

- skabe rammer, hvor børnene har mulighed for at afprøve sig selv i forhold til forskellige udtryksformer.

- Give mulighed for at børnene kan udvikle sig på egne betingelser

 

Tiltag:

 

- Vi vil fastholde vores traditioner omkring højtiderne og lave aktiviteter, hvor vi synger, bager, pynter op osv.

- Vi vil snakke med børnene om, hvad højtiderne handler om og hvad traditionerne betyder i Danmark og i andre lande.

- Vi gør forskellige former for materialer, redskaber, computere og E-tavle mere tilgængelige for børnene.

- Vi vil tilbyde aktiviteter, hvor børene skal øve sig i at bruge forskellige udtryksformer

- Støtte og vejlede børnene, når der er behov for det

 

Tegn:

 

- Vi hører børnene fortælle og snakke om de forskellige kulturer

- Børnene stiller flere spørgsmål om andre lande og deres levemåde

- Børnene viser interesse for og deltager i forskellige kreative aktiviteter

- Børnenes tilgang og brug af it udvides

- Børnene formidler og udtrykker sig på forskellige kreative måder

6. Naturen og naturfænomener

Naturen og naturfænomener

Loven:

Målene er:

* at børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø

* at børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter

* at børn skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener samt at opleve naturen som et rum for at udforske verden

Herning Kommunes mål er:

* at give børnene oplevelser, der udviser respekt og forståelse for og glæde ved at være i naturen

* at lære børnene at kende naturen med alle sanser og at opleve den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden

* at skabe rammer for at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø

 

Derfor vil vi i Hvepsereden:

 

- Give barnet naturoplevelser

- Give barnet mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider i forskelligt vejr og landskaber

- Opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider, samt følge årets gang

- Give barnet oplevelser, forståelse og ansvarlighed for naturen

- Give barnet mulighed for leg, oplevelse og udfoldelse i naturen

Tiltag:

 

- Vi vil følge årets gang, ved at kigge på træer og buske

- Vi vil plante og så

- Vi vil i perioder gå mere væk fra Hvepsereden og ud i naturen

- Vi vil samle affald og følge nedbrydningsprocessen

- Vi vil bruge naturen på forskellige årstider, så børnene får fornemmelse af de forskellige årstiders muligheder.

 

Tegn:

 

- Glade børn som nyder at være i naturen

- Børn der ikke smider affald og lignende

- Børnene er mere nysgerrige, undrende og opmærksomme på de forandringer der sker i naturen.

- Børnene udviser respekt for naturen, dyr og planter

- Børn som eksperimenter med forskellige naturmaterialer

7. Børn med særlige behov

Børn med særlige behov.

Sammenhæng:

Vi har primært børn fra ressourcestærke familier, samt enkelte familier med særlige behov. (ca. 8 % - sprog/adfærd og familiemæssige vanskeligheder)

Derfor vil vi i Hvepsereden:

- Medvirke til at styrke barnets udvikling og selvværd

- Støtte børnene med særlige behov

- Forebygge uhensigtsmæssig udvikling

- Skabe trygge rammer for børnene

Tiltag:

- Have en anerkendende tilgang i relationen med barnet og familien

- Skabe en kontekst med mulighed for tæt voksen kontakt

- Fokus på barnets ressourcer og styrker og møde dem der hvor de er.

- Prioriterer at arbejde i mindre grupper

- Skabe mulighed for, at der er få faste voksne omkring barnet med særlige behov

- Forberede barnet på hverdagen – skabe genkendelighed og faste rutiner

- Give barnet redskaber til at håndtere vanskeligheder

- Lave observationer og udarbejde handleplaner ud fra dette (smtte model) og følge op på disse

- Tæt samarbejde med familien – dialog med forældrene om barnets styrker og udfordringer.

- Have et fast punkt på stuemøder og pædagogiske møder hvor vi vil gennemgå børn med særli- ge behov

- Dele viden og bekymringer omkring børnene med kolleger

Tegn:

- Børn der trives og udvikler sig hensigtsmæssigt i forhold til de vanskeligheder, de har.

- Forældre der er åbne og trygge ved at gå i dialog og samarbejde omkring barnet.

Evaluering:

Mål tiltag og tegn evalueres en gang årligt – næste gang på pædagogisk weekend i 2013.

Handleplan på det enkelte barn gemmes i vores børnemappe i de pågældende afdelinger.

Tidspunktet for opfølgning eller afslutning af handleplaner noteres.